Absolwenci kierunku Prawo

w Szkole Głównej Krajowej z siedzibą

w Warszawie

przygotowani są nie tylko do podjęcia

wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych,

ale również do pełnienia funkcji we wszystkich instytucjach

lub organizacjach publicznych i niepublicznych, wymagających wiedzy prawniczej.

Są także gotowi, aby udzielać porad prawnych i dokonywać wykładni prawa.

Prawo

Studia prawnicze w Szkole Głównej Krajowej realizowane są jako pięcioletnie jednolite studia magisterskie, a kształcenie wspomagane jest technikami i metodami nauki na odległość.

Oferta Szkoły Głównej Krajowej

z siedzibą w Warszawie, skierowana do studentów daje absolwentowi wiedzę na temat regulacji prawa polskiego we wszystkich jego aspektach.

 

Absolwenci kierunku Prawo w Szkole Głównej Krajowej z siedzibą w Warszawie przygotowani są nie tylko do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych, ale również do pełnienia funkcji we wszystkich instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych, wymagających wiedzy prawniczej. Są także gotowi, aby udzielać porad prawnych i dokonywać wykładni prawa.

Absolwent studiów na kierunku Prawo w Szkole Głównej Krajowej z siedzibą w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności w obszarze nauk społecznych, dziedzinie nauk prawnych, dyscyplinie Prawo, zgodne z poziomem 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji. Absolwent posiada właściwy warsztat prawniczy pozwalający mu na swobodne dokonywanie wykładni przepisów prawa i ich stosowanie w pracy zawodowej. Potrafi on właściwie zdiagnozować problemy prawne oraz je rozstrzygać przy użyciu zdobytej wiedzy i umiejętności, w odniesieniu do etyki zawodowej prawnika, i z poczuciem odpowiedzialności społecznej.

Absolwent posiada kompetencje kierownicze, potrafi współpracować w grupie, budować właściwe relacje z otoczeniem zawodowym i społecznym. Jest świadom znaczenia zawodu prawniczego i związanej z tym odpowiedzialności, gotów do uczestnictwa w życiu społecznym, realizacji funkcji publicznych. Ma on poczucie konieczności dbania o kulturę prawną w życiu politycznym, gospodarczym i społecznym.

Uzyskane kompetencje językowe pozwalają absolwentowi na pracę w zespołach międzynarodowych, w tym łączących wiedzę prawniczą, ekonomiczną i społeczną.

Absolwent jest przygotowany do realizacji rozmaitych ścieżek kariery zawodowej, w tym do dalszego kształcenia w różnorodnych formach, podjęcia aplikacji prawniczych, pracy w charakterze adwokata, radcy prawnego, bądź w działach prawnych i menedżerskich przedsiębiorstw, w tym o charakterze międzynarodowym. Jest ponadto gotowy do kontynuacji nauki na studiach doktorskich.

Program studiów zawiera treści związane z prawem publicznym (prawo konstytucyjne, administracyjne, międzynarodowe i europejskie, finansowe), prawem prywatnym (prawo cywilne i postępowanie cywilne, handlowe, pracy i ubezpieczeń społecznych) oraz prawem karnym. Absolwenci studiów są przygotowani do odbycia różnych aplikacji, i do pracy w zawodach prawniczych, a także nieprawniczych w instytucjach publicznych i niepublicznych.

 

STARTUJEMY 1 PAŹDZIERNIKA 2020

 

 

 

Proponujemy następujące specjalności:

  • Prawo międzynarodowe
  • Prawo pracy
  • Prawo amerykańskie
  • Prawo Unii Europejsksiej

 

 

 

 

 

 

 

Prawo międzynarodowe

Absolwent studiów na kierunku Prawo o specjalności Prawo międzynarodowe ma podstawy, aby podjąć pracę w instytucjach narodowych i międzynarodowych, spółkach, przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, zajmujących się importem lub exportem

Prawo amerykańskie

Absolwent studiów na kierunku Prawo, który jednocześnie ukończył Studium Prawa Amerykańskiego, zna regulacje obowiązujące na terytorium Stanów Zjednoczonych. Posiada kompetencje, aby swobodnie poruszać się w zagadnieniach dotyczących amerykańskiego rynku pracy, prawa gospodarczego, finansowego i cywilnego. Znajdzie zatrudnienie w podmiotach na prawie amerykańskim w Stanach Zjednoczonych, a także w podmiotach gospodarczych i instytucjach w każdym kraju, mających powiązania z podmiotami za Atlantykiem.

Prawo pracy

Absolwent studiów na kierunku Prawo o specjalności Prawo pracy dokładnie zna i rozumie realia funkcjonowania i regulacje rynku pracy w Polsce i Europie.

Prawo Unii Europejskiej

Absolwent studiów na kierunku Prawo o specjalności Prawo Unii Europejskiej zna i rozumie ustawodawstwo europejskie, jest kompetentny podjąć zatrudnienie w krajach UE, w instytucjach i spółkach mających powiązania gospodarcze z podmiotami w Unii Europejskiej.

KOSZTY STUDIÓW

  • Opłata miesięczna w I roku wynosi 200 PLN 
  • Opłata miesieczna w następnych latach studiów wynosi 220 PLN
  • Opłata aktywacyjna wynosi 400 PLN (jednorazowa)
  • Opłaty sesyjne (nieobowiązkowe) wynoszą 250 PLN

 

 

Opłaty dodatkowe rektorskie (wykaz obok)

PODYPLOMOWE

Kwalifikacyjne studia podyplomowe:

pedagogika

pedagogika specjalna

zarządzanie

administracja

zdrowie publiczne

kryminalistyka

MEDYCZNE

Studia realizowane na Ukrainie:

farmacja

medycyna

stomatologia

MAGISTER

Studia I i II stopnia:

pedagogika

pedagogika specjalna

pedagogika wczesnoszkolna

prawo

bezpieczeństwo narodowe

administracja

zarządzanie

CENTRALNE BIURO REKRUTACJI

SŁOWACKIEGO 28/14, 97-300 PIOTRKÓW TRYB.

TEL.: 0048 44 777 00 16

Skontaktuj

się z nami

RODO - WYSYŁAJĄC FORMULARZ: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesłania informacji dotyczących oferty i rekrutacji na podany w tym celu adres email [lub numer telefonu komórkowego lub inny kontakt]. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Studiów Podyplomowych z siedzibą Słowackiego 28, 97-300 Piotrków Tryb..